ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/ŚIB/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/ŚIB/2017

na dostawę oprogramowania do realizacji usług e-księgowości w biurze rachunkowym Zamawiającego w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00 w postępowaniu poniżej kwoty 50.000 PLN.

 

Zapytanie

wzór oferty