ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/ŚIB/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/ŚIB/2018

na realizację szkolenia certyfikującego DISC D3 dla pracowników Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa 2- Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1- Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00 w postępowaniu poniżej kwoty 50.000 PLN.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności, pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142721