ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/ŚIB/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/ŚIB/2018

na dostawę sprzętu foto – video w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00.

w postępowaniu poniżej kwoty 20.000 PLN.

Załączniki:

1. Formularz Oferty

2. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107465