KOREKTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 12/ŚIB/2018

KOREKTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 12/ŚIB/2018

na realizację cyklu szkoleń rozwojowych dla pracowników i współpracowników Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej realizowanych w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa 2- Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1- Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00w postępowaniu powyżej kwoty 50.000 PLN.

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA skorygowany został opis przedmiotu zamówienia:

· Rozdział III. Punkt 3.1 – Szkolenie nr 5 Kursy doskonalące dla księgowości doprecyzowano liczbę dni szkoleniowych jakich oczekuje Zamawiający na 2 dni na każde szkolenie

· Rozdział III. Punkt 3.1 – Szkolenie nr 8 Pakiet szkoleń z e-marketingu doprecyzowano liczbę dni szkoleniowych jakich oczekuje Zamawiający na 2 dni na każde szkolenie

Termin na składanie ofert został przedłużony do dnia 16 kwietnia.

Pozostałe elementy SIWZ pozostają bez zmian.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1101245#info

Załączniki:

Skorygowana SIWZ