KOREKTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 9/ŚIB/2018

KOREKTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 9/ŚIB/2018

na sprzedaż i dostawę kserokopiarki w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00 w postępowaniu poniżej kwoty 50.000 PLN.

Załącznik

Skorygowane ogłoszenie dostępne jest również w serwisie Baza Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1086118