gsnp
Program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju.


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiejswiss katalog pl 300x380swiss katalog ang 300x380

Zakres i cele programu

Program realizowany jest w woj. świętokrzyskim, w obrębie Gór Świętokrzyskich i ma charakter pod-regionalny obejmując zasięgiem gminy w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim i sandomierskim.

Program skupia się na wykorzystaniu lokalnych zasobów: pracy, zasobów kulturowych i przyrodniczych i innych walorów regionu.

Program „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” składa się z czterech, niezależnych funkcjonalnie Podprogramów[PP]:

1.PP Identyfikacja zasobów lokalnych, którego celem jest upowszechnienie potencjału rozpoznanych zasobów lokalnych dla rozwoju aktywności gospodarczej i społecznej regionu GŚ;

 2.PP Edukacja, którego celem jest ukształtowanie postaw sprzyjających aktywności gospodarczej i społecznej w regionie GŚ;

 3.PP Rozwój Lokalny, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości na bazie oferty lokalnej w oparciu o zasoby i aktywność mieszkańców

 4.PP Promocja rezultatów, którego celem jest upowszechnienie wiedzy i popularyzacja walorów regionu GŚ.

Celem głównym Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu Gór Świętokrzyskich przy wzroście jego atrakcyjności w drodze zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zasobów lokalnych i aktywności mieszkańców.

Cele szczegółowe to:

  • Upowszechnienie potencjału rozpoznanych zasobów lokalnych dla rozwoju aktywności gospodarczej i społecznej regionu Gór Świętokrzyskich.
  • Ukształtowanie postaw sprzyjających aktywności gospodarczej i społecznej w regionie Gór Świętokrzyskich.
  • Rozwój przedsiębiorczości i działalności społecznej w regionie Gór Świętokrzyskich na bazie oferty zasobów lokalnych.
  • Upowszechnienie wiedzy i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich.

Program realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Harmonogram realizacji

Realizacja programu rozpoczęła się 3 października 2011 roku a zakończy się 30 września 2016 r.

Poszczególne podprogramy wdrażane będą w następujących terminach:

  • Identyfikacja zasobów lokalnych od 03.10.2011 do 20.09.2012
  • Edukacja od 01.07.2012 do 31.03.2016
  • Rozwój Lokalny od 01.07.2012 do 31.12.2015
  • Promocja rezultatów od 03.10.2011 do 30.09.2016

Wartość współfinansowania szwajcarskiego

Wartość całkowita programu to 7.040.278 CHF, a otrzymane dofinansowanie ze strony szwajcarskiej wynosi 6.722.265,00 CHF. Pozostałe środki to wkład własny Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Korzyści związane z projektem

Osoby zainteresowane uruchomieniem firmy będą mogły skorzystać ze szkoleń i doradztwa dot. rozpoczynania działalności gospodarczej, a ponadto uzyskać dotację na uruchomieniem działalności. Przedsiębiorstwa działające na tym terenie będą mogły ubiegać się o dotację na poszerzenie bądź unowocześnienie swojej działalności. Jako działanie pilotażowe uruchomione zostaną 2 Inkubatory Przetwórcze, w których rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli wytwarzać produkty lokalne w warunkach spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Organizacje pozarządowe, otrzymają wsparcie na realizację pożądanych przez społeczność lokalną projektów mających na celu wykorzystanie zasobów lokalnych, promocję regionu, edukację i aktywizację mieszkańców, itp.

Turyści przyjeżdżający w Góry Świętokrzyskie będą mogli skorzystać z sieci gospodarstw agroturystycznych, restauracji oferujących wyżywienie i atrakcje turystyczne w oparciu o lokalne zasoby w nawiązaniu do specyfiki tego regionu. Dzięki działaniom promocyjnym zwiększy się ruch turystyczny w Górach Świętokrzyskich.

Program Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością realizowany jest w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform; Obszar tematyczny nr 1: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Szwajcarsko Polski Program Współpracy powstał na mocy umowy ramowej pomiędzy Szwajcarską Radą Federalną oraz Rządem Polski. Zgodnie z założeniami umowy ramowej, realizacja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przyczyni się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej zaawansowanymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej oraz przyczyni się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami, a słabo rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi, określonymi jako obszary tzw. koncentracji geograficznej (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie). Ponadto, Program Współpracy będzie miał pozytywny wpływ na zacieśnianie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Zapraszamy na strony: