Strony PL

Własna firma zamiast bezrobocia - drugi termin naboru wniosków

Informujemy, iż nabór wniosków rekrutacyjnych do drugiej edycji projektu "Własna firma zamiast bezrobocia" prowadzony będzie w dniach od 7 sierpnia 2014 do 5 września 2014r.  w godzinach otwarcia biura projektu, tj. 7.30-15.30. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do zapoznania się z wszystkimi dokumentami zamieszczonymi w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz złożenia we wskazanym terminie wypełnionego wniosku rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

 

W zakładce „Dokumenty do pobrania” zostały udostępnione dokumenty związane z rekrutacją do projektu. Zachęcamy do zapoznania się z Regulamin rekrutacji i udziału w projekcje „Własna firma zamiast bezrobocia” oraz  Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Własna firma zamiast bezrobocia”.

 

Miejsce składania wniosków rekrutacyjnych:

Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Biuro Terenowe w Stalowej Woli
ul. 1 Sierpnia 12, III piętro, pok. 303
37-450 Stalowa Wola

http://www.dotacjewlasnafirma.pl/


Rekrutacja do projektu „Kaganek nadziei”

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 lipca 2014r. do 14 sierpnia 2014r. trwa rekrutacja do projektu „Kaganek nadziei” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.08.01.02-26-001/14 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 – „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Uczestnicy projektu: pracownicy instytucji sektora oświaty, w tym nauczyciele zwolnieni po dniu 31 grudnia 2012, zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, którzy mieszkają na obszarze woj. świętokrzyskiego.

Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty: 

 • Regulamin Rrekrutacji do projektu "Kaganek nadziei”
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - FORMULARZ REKRUTACYJNY
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji - KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu ,,Kaganek Oświaty”
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - BIZNES PLAN
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  KARTA OCENY BIZNESPLANU WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 8.1.2 PO KL
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  Wzór WNIOSEK NR … O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  Wzór WNIOSEK NR … O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 • Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  Wzór WNIOSEK NR … O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 • Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  Wzór UMOWA NR … O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
 • Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  Wzór UMOWA NR … O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPRACIA POMOSTOWEGO
 • Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  Wzór UMOWA NR … O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH
 • Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  Wzór UMOWA NR … O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH PO OTRZYMANIU WSPARCIA FINANSOWEGO

Kontakt: Joanna Boduch-Paw, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel. 41 378 13 16

Zapraszamy


Kaganek nadziei

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie ,,Kaganek nadziei”
Projekt ,,Kaganek Nadziei” Poddziałanie 8.1.2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem projektu jest adaptacja pracowników sektora oświaty do nowej sytuacji zawodowej i utrzymanie ich aktywności zawodowej poza sektorem.

Projekt pn. ,,Kaganek nadziei” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.08.01.02-26-001/14 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 – „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Realizatorem projektu jest Multiedukator sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-614, 1 maja 134/1.

Współrealizatorami projektu są:

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, z siedzibą w Sandomierzu 27-600, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2

oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Świętokrzyski- Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, z siedzibą w Kielcach 25-520, ul. Targowa 18.

Zasięg terytorialny projektu: województwo świętokrzyskie.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2014r. do 30.09.2015r.

Uczestnicy projektu: pracownicy instytucji sektora oświaty, w tym nauczyciele zwolnieni po dniu 31 grudnia 2012, zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, którzy mieszkają na obszarze woj. świętokrzyskiego.

Projekt uwzględnia dwie formy wsparcia:

A – SZKOLENIA ZAWODOWE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE

Realizatorem tej formy wsparcia jest Multiedukator sp. z o.o.

Rodzaje szkoleń:

 • Pełnomocnik jakości TUV,
 • Manager i Animator kultury,
 • Kadry i płace,
 • inne, dopasowane do potrzeb uczestników.

Studia podyplomowe:

 • Gerontologia społeczna,
 • Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery,
 • Zarządzanie i audyt,
 • inne, dopasowane do potrzeb uczestników.

B – BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ  PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOSCI GOSPODRACZEJ

Realizatorem tej formy wsparcia jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości.

Ta cześć projektu skierowana jest do osób, które w momencie składania formularza rekrutacyjnego są pracownikami instytucji sektora oświaty zwolnionymi z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, oraz dodatkowo posiadają:

 • status osoby bezrobotnej ( zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U. z 2013 r., Nr. 674, ze zm. )),

lub

 • status osoby nieaktywnej zawodowo (osoba nieaktywna zawodowo to osoba w wieku powyżej 15 roku życia niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni).

Formy wsparcia :

 • szkolenie „Otwieramy własną firmę” z zakresu uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad opracowania biznes planu (24 godziny – 3 dni szkoleniowe),
 • doradztwo indywidualne przedbiznesowe (4 godziny na każdego uczestnika projektu),
 • wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) – do 40 000 zł,
 • wsparcie finansowe pomostowe - 1680 zł/miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, z możliwością przedłużenia do 12 mies.,
 • doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców (8 godzin na każdą nowopowstałą firmę).

Zakładana liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych oraz wsparć pomostowych: 75

Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty: 

Regulamin Rrekrutacji do projektu "Kaganek nadziei"

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - FORMULARZ REKRUTACYJNY

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji - KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Kaganek nadziei"

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - BIZNES PLAN

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
KARTA OCENY BIZNESPLANU WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 8.1.2 PO KL

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wzór WNIOSEK NR … O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wzór WNIOSEK NR … O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wzór WNIOSEK NR … O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wzór UMOWA NR … O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wzór UMOWA NR … O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPRACIA POMOSTOWEGO

Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wzór UMOWA NR … O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH

Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wzór UMOWA NR … O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH PO OTRZYMANIU WSPARCIA FINANSOWEGO

ZIP: zestaw dokumentów


 

Aktualności

 


 ZMIANA W REGULAMINIE REKRUTACJI DO PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI” DOTYCZĄCYM BEZZWROTNEJ DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DO WPROWADZA SIĘ DWA TERMINY REKRUTACJI: 

 •  I Grupa- DO 14.08.2014 r.
 • II Grupa- DO 08.09.2014 r. 

 Nowy termin rekrutacji do projektu ,,Kaganek Nadziei” dla pracowników oświaty zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy. Uprzejmie informujemy, że wprowadzamy nowy termin rekrutacji w ścieżce B, dotyczącej bezzwrotnej dotacji na działalność gospodarczą.

 Formularze rekrutacyjne można składać do 30.09.2014 r.


 Utworzono: poniedziałek, 25, sierpień 2014

WYNIKI REKRUTACJI W ŚCIEŻCE B DOT. OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY FORMULARZE REKRUTACYJNE DO 14.08.2014 W RAMACH PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI”

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz  listę osób niezakwalifikowanych do projektu: Załącznik nr 1 do protokołu komisji


 Utworzono: środa, 03, wrzesień 2014

 TERMIN SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DLA I GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU,,KAGANEK NADZIEI” 


 Utworzono: czwartek, 11, wrzesień 2014

 Nowy termin rekrutacji do projektu ,,Kaganek Nadziei”


 Utworzono: poniedziałek, 15, wrzesień

  WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW SKŁADANYCH DO 08.09.2014 W RAMACH PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI”


  Utworzono: środa, 17, wrzesień 2014

 SZKOLENIE OTWIERAMY WŁASNĄ FIRMĘ DLA II GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU KAGANEK NADZIEI


 Utworzono: środa, 17, wrzesień 2014

  WYNIKI REKRUTACJI W ŚCIEŻCE B DOT. OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY FORMULARZE REKRUTACYJNE DO 08.09.2014 W RAMACH PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI”


 Utworzono: piątek, 19, wrzesień 2014

Informacja o ostatecznych wynikach oceny biznesplanów w ramach projektu ,,Kaganek Nadziei”


  Utworzono: czwartek, 25, wrzesień 2014

ROZLICZANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI”


 Utworzono: poniedziałek, 06, październik 2014 

Nowy termin rekrutacji do projektu ,,Kaganek Nadziei” dla pracowników oświaty zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy.


  Utworzono: czwartek, 09, październik 2014 

"KAGANEK NADZIEI” - Lista osób zakwalifikowanych do projektu


 Utworzono: czwartek, 09, październik 2014 

Uprzejmie informujemy, że szkolenie "Otwieramy własną firmę" realizowane w ramach projektu "Kaganek nadziei" odbędzie się w dniach 13-15 października 2014r. w godz. od 9:00 do 16:00.


  Utworzono: poniedziałek, 20, październik 2014 

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW SKŁADANYCH DO 8.10.2014 W RAMACH PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI”


 Utworzono: poniedziałek, 20, październik 2014

TERMIN SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DLA III GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KAGANEK NADZIEI"