Strony PL

Aktywni seniorzy + Aktywna młodzież = Aktywne społeczeństwo


Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości wraz z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spolecznej w Busku-Zdroju od 1 maja do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt „Aktywni seniorzy + Aktywna młodzież = Aktywne społeczeństwo”. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie możliwości dla aktywizacji społecznej oraz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej seniorów.

W ramach projektu seniorzy 60+ oraz  dzieci z terenu gminy Busko-Zdrój będą mogli korzystać z różnych form  zajęć rekreacyjno ruchowych oraz zajęć artystycznych i rękodzielniczych.

Rodzaje działań w projekcie:

Formy obligatoryjne:

 • Bank czasu, w tym zajęcia z psychologiem,
 • Warsztaty z zakresu wolontariatu,
 • Warsztaty ,,Zarządzanie budżetem domowym”,
 • Warsztaty zdrowia z dietetyczką.

Zajęcia rekreacyjno - ruchowe (do wyboru jedna z form):

 • Zajęcia na basenie,
 • Fitness z gimnastyką relaksacyjną,
 • Zajęcia ogólno-ruchowe,
 • Warsztaty taneczne.

Zajęcia artystyczne i rękodzielnicze (do wyboru jedna z form):

 • Warsztaty rękodzielnicze,
 • Warsztaty malarskie,
 • Warsztaty muzyczno-wokalne.

Dodatkowo każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z dodatkowych form aktywności:

 • Zajęcia komputerowe,
 • Zajęcia z tworzenia słownika gwary lokalnej,
 • Nordic Walking,
 • 2 Rajdy piesze,
 • 2 Pikniki wielopokoleniowe,
 • 2 Wyjazdy do teatru,
 • Gala na zakończenie projektu.

Dzieci mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:

Formy obligatoryjne

 • Bank czasu, w tym zajęcia z psychologiem,
 • Warsztaty z zakresu wolontariatu.

Dodatkowe formy działań:

 • Warsztaty taneczne,
 • Warsztaty rękodzielnicze,
 • Warsztaty malarskie,
 • Warsztaty muzyczno-wokalne,
 • Zajęcia komputerowe,
 • Zajęcia z tworzenia słownika gwary lokalnej,
 • 2 Rajdy piesze,
 • 2 Pikniki wielopokoleniowe,
 • Gala na zakończenie projektu.

 

Zapraszamy do śledzenia strony projektu http://asos.opiwpr.org.pl/index.html

„Aktywni seniorzy + Aktywna młodzież = Aktywne społeczeństwo”

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości od 1 maja do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt „Aktywni seniorzy + Aktywna młodzież = Aktywne społeczeństwo”. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu jest stworzenie możliwości dla aktywizacji społecznej oraz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej seniorów.

W ramach projektu 70 seniorów 60+ i 20 dzieci w wieku od 7 do 16 lat będzie mogło skorzystać z różnych form  zajęć rekreacyjno ruchowych oraz zajęć artystycznych i rękodzielniczych. Seniorzy będą mieli możliwość skorzystania z zajęć komputerowych, tworzenia słownika gwary lokalnej, nordic walking, rajdów pieszych, pikników wielopokoleniowych, wyjazdów do teatru. Zostaną również zorganizowane warsztaty  z zakresu zarządzania budżetem domowym, wolontariatu oraz zdrowego odżywiania.

W miesiącu maju trwał nabór do projektu. Na spotkania informacyjne przychodziło wielu seniorów zainteresowanych udziałem w projekcie.

Ciekawe formy wsparcia wpłynęły na bardzo dużą  ilość złożonych formularzy rekrutacyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.

Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa

  

 
"Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa"

Informujemy,  iż w dniu 7 kwietnia 2013 Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości  w Sandomierzu  zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na realizację projektu „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa”. Projekt  przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Usługi doradcze świadczone w ramach projektu  dofinansowany są w 70% ze środków Unii Europejskiej.

Celem usług doradczo-szkoleniowych jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę zarządzania jego finansami, w tym w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, przy zastosowaniu prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur.

Usługa w zakresie optymalizacji zarządzania finansami składa się z :

- Etapu I – audytu optymalizacyjnego;

- Etapu II – doradztwa we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień;

 Etap I – audyt optymalizacyjny polega na analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa, w następujących obszarach:

1. Sprzedaż i marketing – analizy mają na celu zbadanie możliwości:

 • Uproszczenia lub optymalizacji procesów;
 • Racjonalizacji sprzedaży, w tym jej kosztów;
 • Optymalizacji strategii marketingowej.

 2. IT / telekomunikacja – analizy mają na celu zbadanie możliwości:

 • Uproszczenia lub optymalizacji procesów;
 • Dopasowania taryf telekomunikacyjnych do potrzeb Klienta;
 • Zlecenia procesów na zewnątrz (np. outsourcing obsługi i konserwacji systemów IT, sprzętu komputerowego);
 • Wykorzystania technologii informacyjnych w celu uzyskiwania przejrzystych informacji na temat funkcjonowania całego przedsiębiorstwa Klienta i poprawy efektywności jego prowadzenia.

 3. Finanse – analizy mają na celu zbadanie możliwości:

 • Poprawy warunków finansowania;
 • Bardziej efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym, w tym kontroli należności, zobowiązań, zapasów;
 • Optymalizacji ewidencji kosztów;
 • Poprawy rentowności;
 • Poprawy efektywności zakupów i gospodarki magazynowej;
 • Uproszczenia lub automatyzacji procesów;
 • Efektywnego planowania finansowego.

 4. Księgowość– analizy mają na celu:

 • Zbadanie poprawności stosowanych zasad rachunkowości;
 • Weryfikację systemu ewidencji księgowej;
 • Wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej;
 • Uproszczenie lub optymalizację procesów.

 5. Podatki – analizy mają na celu:

 • Ograniczenie ryzyka podatkowego;
 • Weryfikację prawidłowości stosowanych rozliczeń podatkowych dla wybranych podatków;
 • Ograniczenie ryzyka transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • Uproszczenie lub optymalizację procesów.

 6. Prawo – analiza ma na celu:

 • Weryfikację umów z kontrahentami, w tym warunków ich wykonania i zabezpieczenia płatności;
 • Weryfikację umów z pracownikami i osobami współpracującymi;
 • Weryfikację stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności;
 • Analiza możliwości zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta;
 • Ograniczenie ryzyka prawnego w działalności przedsiębiorstwa Klienta

Etap I zakończony jest raportem z przeprowadzonego audytu wraz ze wskazaniem rekomendowanych działań.

Etap II –polega na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności.

Czas realizacji usługi wynosi od 2 do 4 miesięcy i wprowadzany jest etapami, a płatność następuje po zakończeniu każdego z etapów.

Finasowanie usług:

Etapy

Cena netto usługi

Cena netto usługi po dofinansowaniu

Etap I

  4 000 PLN

1 200 PLN*

Etap II

  6 700 PLN

2 010 PLN*

Łączna kwota

10 700 PLN

3 210 PLN*

*plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami

Różnica pomiędzy kosztem usługi a częściową odpłatnością poniesioną przez przedsiębiorcę stanowi pomoc de minimis. 

 

Dokumenty do pobrania:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.