Strony PL

ZMIANA W REGULAMINIE REKRUTACJI DO PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI”

ZMIANA W REGULAMINIE REKRUTACJI DO PROJEKTU ,,KAGANEK NADZIEI” DOTYCZĄCYM BEZZWROTNEJ DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DO WPROWADZA SIĘ DWA TERMINY REKRUTACJI:

 • I Grupa - DO 14.08.2014 r.
 • II Grupa - DO 08.09.2014 r.

 

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zaprasza

PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI SEKTORA OŚWIATY  Z TERENU WOJ. ŚWIETOKRZYSKIEGO

do udziału w projekcie ,,Kaganek nadziei”

 

Projekt ,,Kaganek Nadziei” Poddziałanie 8.1.2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest adaptacja pracowników sektora oświaty do nowej sytuacji zawodowej i utrzymanie ich aktywności zawodowej poza sektorem.

Realizatorem projektu jest Multiedukator sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-614, 1 maja 134/1.

Współrealizatorami projektu są: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, z siedzibą w Sandomierzu 27-600, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2

oraz

Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Świętokrzyski- Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, z siedzibą w Kielcach 25-520, ul. Targowa 18.

Projekt uwzględnia dwie formy wsparcia:

A – SZKOLENIA ZAWODOWE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE

Realizatorem tej formy wsparcia jest Multiedukator sp. z o.o.

Rodzaje szkoleń:

 • Pełnomocnik jakości TUV,
 • Manager i Animator kultury,
 • Kadry i płace,
 • inne, dopasowane do potrzeb uczestników.

Studia podyplomowe:

 • Gerontologia społeczna,
 • Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery,
 • Zarządzanie i audyt,
 • inne, dopasowane do potrzeb uczestników.

B – BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ  PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOSCI GOSPODRACZEJ

Realizatorem tej formy wsparcia jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości.

Ta cześć projektu skierowana jest do osób, które w momencie składania formularza rekrutacyjnego są pracownikami instytucji sektora oświaty zwolnionymi z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, oraz dodatkowo posiadają:

 • status osoby bezrobotnej ( zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U. z 2013 r., Nr. 674, ze zm. )),

lub

 • status osoby nieaktywnej zawodowo (osoba nieaktywna zawodowo to osoba w wieku powyżej 15 roku życia niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni).

Formy wsparcia :

 • szkolenie „Otwieramy własną firmę” z zakresu uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad opracowania biznes planu (24 godziny – 3 dni szkoleniowe),
 • doradztwo indywidualne przedbiznesowe (4 godziny na każdego uczestnika projektu),
 • wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) – do 40 000 zł,
 • wsparcie finansowe pomostowe - 1680 zł/miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, z możliwością przedłużenia do 12 mies.,
 • doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców (8 godzin na każdą nowopowstałą firmę).

Zakładana liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych oraz wsparć pomostowych: 75

Pobierz dokumenty:

http://kaganeknadziei.multiedukator.pl/do-pobrania


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 1/KN/BUSKO na wynajem sali szkoleniowej i wyżywienia na terenie miasta Kielce

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy

Zapytanie ofertowe - nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu dotacji dla przedsiębiorstw

W związku z realizacją projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” ogłaszamy nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu dotacji dla przedsiębiorstw.

Zapraszamy

Zapytanie ofertowe - nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu dotacji dla przedsiębiorstw