Strony PL

Jaka jest historia naszego Ośrodka

Posiedzenie Rady Fundacji

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości został założony w 1991 r. przez Zbigniewa Romaszewskiego, ówczesnego senatora RP ziemi sandomierskiej i TechnoServe Inc., amerykańską niedochodową organizację wspierającą rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w różnych regionach świata.

Ośrodek powstał, aby pomóc sprostać problemom, wyzwaniom i możliwościom rozwoju, przed jakimi stanęli rolnicy oraz mieszkańcy wsi i małych miast ziemi sandomierskiej w trudnym, burzliwym, pełnym niepokoju i niepewności czasie przemian gospodarczych i społecznych, zachodzących w Polsce wraz ze zmianą systemu politycznego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.

Dzięki dobrej woli i determinacji osób, dla których ważna była sytuacja mieszkańców regionu, organizacja TechnoServe Inc. dokonała w 1990 r. analizy potrzeb i potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich południowo-wschodniej Polski. W oparciu o jej wyniki opracowano projekt pod nazwą „Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej”, którego celem było stworzenie modelowej lokalnej organizacji pozarządowej, wspierającej przemiany zachodzące w regionie, pełniącej rolę centrum oferującego usługi doradczo-szkoleniowe, ukierunkowane na rozwój alternatywnych możliwości zatrudnienia i poszukiwanie trwałych źródeł dochodów dla mieszkańców obszarów wiejskich ówczesnego województwa tarnobrzeskiego.

Projekt zyskał dofinansowanie od Amerykańskiej Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (US AID) i w końcu 1991 r. aktem notarialnym powołano do życia fundację o nazwie „Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej” z siedzibą w Sandomierzu. Fundacja została wpisana do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XVI. Wydział Gospodarczy, dnia 8 stycznia 1992 r., zyskując z tą datą osobowość prawną.

Fundacja - forma prawna, którą przyjęto dla Ośrodka, jest starą instytucją prawną, kształtującą się już od czasów średniowiecza i funkcjonującą w Polsce przez stulecia. W 1952 r. zniesiono ją jednak w Polsce i majątek wszystkich fundacji mających siedzibę na terenie kraju, przejęto na własność państwa. Do przywrócenia instytucji fundacji doprowadziły dopiero zmiany społeczno - polityczne zachodzące w kraju, a bezpośrednio, starania Kościoła o utworzenie fundacji rolniczej, powołanej do życia mocą ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984.
Ustawa o fundacjach umożliwiła obywatelom oraz osobom prawnym tworzenie fundacji realizujących wybrane przez założycieli, a nie przez państwo, cele społecznie lub gospodarczo użyteczne, w oparciu o majątek przeznaczony w tym celu przez jej założycieli. Cechą charakterystyczną dla fundacji jest to, że mimo iż tworzy się je nie w celach dochodowych, to mogą one prowadzić działalność gospodarczą, chociaż w zakresie ograniczonym przepisami prawa, to jest tylko wówczas, gdy:
- określono w statucie, że fundacja prowadzi działalność gospodarczą,
- działalność gospodarcza jest realizowana w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
- działalność gospodarcza jest prowadzona w takim zakresie, który nie pokrywa się z przedmiotem działalności statutowej, przyjętym przez założycieli.

Nasz Ośrodek, utworzony jako niezależny, apolityczny podmiot, wpisał się w ten nowy typ organizacji, oparty na prywatnych, to znaczy nie państwowych zasobach finansowych, ale służący potrzebom mieszkańców regionu, a nie zaspokajaniu własnych potrzeb i pomnażaniu majątku.

W ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków US AID Ośrodek działał przez pierwsze lata, korzystając w tym okresie ze specjalistycznej pomocy i wielu szkoleń umacniających jego instytucjonalne funkcjonowanie w regionie. W kolejnych latach Ośrodek stopniowo zaczął pozyskiwać fundusze na realizację swoich działań i projektów z europejskich programów pomocowych i funduszy przedakcesyjnych a następnie z funduszy strukturalnych, dostępnych od roku 2004, wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Początkowe działania naszego Ośrodka koncentrowały się na usługach doradczych dla prywatyzowanych państwowych gospodarstw rolnych i na wspieraniu przedsięwzięć związanych z rozwojem przetwórstwa owocowo-warzywnego. Doświadczenia tych lat wskazały jednak, że powinniśmy koncentrować swoje działania na rozwoju przedsiębiorczości wśród osób zainteresowanych uruchamianiem własnej działalności gospodarczej, osób odchodzących z rolnictwa i poszukujących alternatywnych źródeł utrzymania oraz na promowaniu idei przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Od roku 2000 należymy do Krajowego Systemu Usług (KSU) dla Małych i Średnich Przedsiębiorców (MSP), sieci ponad 200 akredytowanych niekomercyjnych organizacji współpracujących ze sobą i świadczących usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe na rzecz mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą. Jako organizacja akredytowana w ramach KSU, Ośrodek jest jedną z czterech organizacji w województwie świętokrzyskim, prowadzących Punkt Konsultacyjny oferujący przedsiębiorcom i osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą bezpłatne usługi informacyjne w zakresie:
– –zasad uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej
– –możliwości wsparcia finansowego ze środków publicznych
– –dostępnych usług specjalistycznych.

Od roku 2005, jesteśmy Lokalną Organizacją Grantową, przyznającą małe dotacje dla lokalnych organizacji pozarządowych i nieformalnych grup, w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. Dotacje przyznawane przez Ośrodek w ramach kolejnych edycji konkursów wspierają grupy lokalne w takich dziedzinach, jak edukacja, sprawy społeczne, kultura i rozwój lokalny.

W ramach „Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ostrowcu Świętokrzyskim”, działającym przy Ośrodku od listopada 2008 r., zachęcamy organizacje lokalne i mieszkańców regionu do ubiegania się o dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), wspierającego rozwój wiedzy zawodowej i kompetencji, wpływającego na rozwój trwałych miejsc pracy, umożliwiającego podejmowanie inwestycji w regionie.

Ośrodek, jako instytucja otoczenia biznesu, jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Kielcach, co jest warunkiem uzyskiwania zleceń finansowanych ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Jesteśmy również jedną z organizacji założycielskich Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) – ogólnopolskiego porozumienia organizacji działających na rzecz wsi, powołanego do życia w grudniu 2002 r., a od roku 2005 zarejestrowanego, jako związek stowarzyszeń. W ramach Forum, z jednej strony Ośrodek ma udział w konsultacjach i opiniowaniu dokumentów rządowych dotyczących obszarów wiejskich w Polsce, z drugiej zaś uczestniczy w oddolnych inicjatywach organizacji pozarządowych podejmowanych w terenie na rzecz rozwoju wsi.

Od roku 2006 posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością, spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług informacyjnych, szkoleniowych i finansowych (udzielanie pożyczek).

Akredytacja w sieci KSU oraz w rejestrze instytucji szkoleniowych w WUP, otwiera nam dostęp do programów pomocowych i funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz rynku pracy.

Kim jesteśmy − czym się zajmujemy − jak działamy

Ratusz sandomierskiOśrodek Promowania Przedsiębiorczości jest organizacją, która zajmuje się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych na terenie południowo-wschodniej Polski nieprzerwanie od 1991 roku.

Doradzamy, szkolimy, informujemy, udzielamy pożyczek w ramach prowadzonego Funduszu Pożyczkowego, pomagamy otwierać działalność gospodarczą. Od wielu lat, jako instytucja otoczenia biznesu, wspieramy rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz realizujemy projekty wzmacniające rozwój aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich. Podejmujemy działania pomagające społecznościom lokalnym rozwijać umiejętności i podnosić kwalifikacje zawodowe oraz prowadzić działalność społeczną i realizować ciekawe inicjatywy na rzecz własnego środowiska w ramach lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Prowadzimy działalność w swojej siedzibie w Sandomierzu oraz w biurach terenowych - w województwie świętokrzyskim: w Busku-Zdroju, Ostrowcu Świętokrzyskim i Staszowie oraz w województwie podkarpackim: w Stalowej Woli.

Dla kogo pracujemy

Nasze działania adresujemy do:
• mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP)
• osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji
• małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
• samorządów lokalnych
• mieszkańców wsi.

Jakie usługi oferujemy

Właścicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferujemy:
• pożyczki, przyznawane na korzystnych zasadach, przeznaczone na uruchomienie małej firmy lub rozwój działalności gospodarczej
• bezpłatne usługi informacyjne oraz szkolenia podnoszące stan wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków publicznych, z uwzględnieniem zagadnień: planowania działalności gospodarczej i budowania biznes planu przedsięwzięcia, finansów i zarządzania małą firmą, marketingu i planowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa
• usługi doradcze w zakresie: opracowywania analiz ekonomiczno-finansowych przedsięwzięć i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, sporządzania biznes planów, przygotowywania wniosków o dotacje ze środków publicznych i programów pomocowych, opracowywania strategii działania na rynku
• uczestnictwo w projektach szkoleniowo – doradczych, wspierających rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej z udziałem bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków publicznych i programów pomocowych Unii Europejskiej.

Samorządom lokalnym proponujemy:
• opracowywanie strategicznych planów rozwoju oraz studiów wykonalności projektów i analiz finansowych do wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych
• szkolenia i doradztwo z zakresu tworzenia partnerskich mechanizmów zarządzania gminą i współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi.

Dla małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych organizujemy:
• konkursy ubiegania się o małe dotacje na realizację wartościowych pomysłów dla dobra swojego środowiska
• szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowej, źródeł finansowania działalności, opracowywania wniosków o dotacje i zarządzania projektami oraz ich rozliczania.

Rolnikom i mieszkańcom wsi oferujemy:
• udział w projektach informacyjno-edukacyjnych na tematy związane z wykorzystywaniem funduszy pomocowych dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi, opartej na zasobach naturalnych i tradycjach kulturowych regionu
• szkolenia i doradztwo wspierające rozwój umiejętności przedsiębiorczych i wzrost zaangażowania w życie publiczne oraz inicjatywy społeczne dla dobra mieszkańców wsi.

Jakie są obszary naszej działalności – jakie zadania realizujemy

Zagadnienia, które są obszarem naszej specjalizacji i zainteresowań, realizujemy w następujących działach programowych, prowadzonych w ramach statutowej działalności Ośrodka:

I. Przedsiębiorczość - dział służący umacnianiu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach działu opracowujemy i wdrażamy wiele projektów wspierających rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz promujących rozwój przedsiębiorczości w środowiskach osób bezrobotnych, młodzieży szkół średnich i mieszkańców obszarów wiejskich południowo - wschodniej Polski.

II. Fundusz Pożyczkowy – utworzony przez Ośrodek w celu wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw i małych firm oraz osób uruchamiających działalność gospodarczą, które bez historii kredytowej i majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, mają największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania. Nasz fundusz jest praktycznym narzędziem umożliwiającym sfinansowanie planów inwestycyjnych właśnie takich działalności. Oferujemy uprzywilejowane warunki korzystania z pożyczek, w stosunku do innych źródeł finansowania przedsięwzięć dostępnych na rynku.

III. Samorząd i Wspólnoty Lokalne - dział skupiony na rozwijaniu małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych. Przykładamy szczególną wagę do współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z samorządami lokalnymi, a także rozwoju potencjału liderów, upatrując w tym skutecznej metody na szeroko rozumiany rozwój lokalny.
Służymy pomocą lokalnym organizacjom pozarządowym oraz liderom inicjatyw obywatelskich i społecznych w korzystaniu z dostępnych środków publicznych. Szkolimy i doradzamy na temat źródeł finansowania przedsięwzięć i inicjatyw lokalnych oraz skutecznego i poprawnego realizowania projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Realizujemy projekty szkoleniowe adresowane do mieszkańców i liderów wiejskich podnoszące kwalifikacje oraz rozwijające ich praktyczne umiejętność w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia.

IV. Rozwój Obszarów Wiejskich – dział edukacyjno - informacyjny wspierający wielofunkcyjny rozwój wsi oraz funkcjonowanie wsi i rolnictwa w Unii Europejskiej.
Celem głównym działu Rozwój Obszarów Wiejskich jest podejmowanie działań informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, wspierających wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wzrost aktywności publicznej mieszkańców wsi, z wykorzystaniem środków z programów pomocowych. W ramach działu Rozwój Obszarów Wiejskich koncentrujemy się na:
• realizowaniu projektów informacyjnych i szkoleniowo-doradczych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i różnicowania źródeł dochodów na wsi w oparciu o walory przyrodniczo-kulturowe regionu
• podejmowaniu inicjatyw zmierzających do włączenia mieszkańców wsi w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
• inicjowaniu i wspieraniu współpracy między producentami, przetwórcami, instytucjami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa oraz przedstawicielami samorządów lokalnych
• upowszechnianiu standardów jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej i promowaniu najlepszych producentów, zorientowanych na podwyższanie jakości produktów rolno-spożywczych.

V. Współpraca z Partnerami Zagranicznymi - dział realizujący tematyczne szkolenia połączone z wizytami studyjnymi dla różnych grup zawodowych z krajów Europy środkowo – wschodniej. W odpowiedzi na określone zamówienia opracowujemy i realizujemy programy szkoleniowe, oparte w głównej mierze na wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach o danym profilu, pozwalających zdobyć uczestnikom praktyczną wiedzę na temat ich funkcjonowania.
Podejmujemy także współpracę z organizacjami zagranicznymi w celu wzajemnej wymiany doświadczeń, podnoszenia własnych kompetencji i poszukiwania możliwości realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu, w oparciu o wzorce wypracowane przez doświadczone organizacje europejskie w pracy edukacyjno-doradczej.

Hotel Basztowy

Hotel Basztowy – siedziba OśrodkaW roku 2002, przy współpracy z organizacjami amerykańskimi, zbudowaliśmy własny nowoczesny obiekt konferencyjno - szkoleniowy o nazwie Hotel Basztowy, który mieści również siedzibę naszego Ośrodka.

Hotel pozwala dobrze wypoczywać gościom przyjeżdżającym podziwiać piękno Starego Miasta Sandomierza i urokliwych okolic, służy także organizacji konferencji, spotkań, a także rozwijaniu różnych form aktywności kulturalnej.

W hotelu oferujemy wygodne, ładnie urządzone pokoje, spełniające oczekiwania wymagających gości. Dysponujemy 57 miejscami noclegowymi w:
• 8 pokojach jednoosobowych
• 21 pokojach dwuosobowych
• 1 pokoju trzyosobowym
• 2 apartamentach.

W obiekcie znajdują się dwie nowoczesne, dobrze wyposażone sale szkoleniowo-konferencyjne:
• „Bordowa” - dla 100 osób
• „Niebieska” - dla 35 – 40 osób.

Goście hotelu mogą miło spędzać czas w stylowej restauracji dla 70 osób oraz barze kawowym, a także w klubie hotelowym z urzekającym widokiem na zakole Wisły i panoramę lessowych wzgórz Starego Miasta Sandomierza. Klub dostosowany do potrzeb gości (bankiet, spotkania biznesowe), może swobodnie służyć 80 osobom. Osobom wypoczywającym w Hotelu Basztowy oferujemy saunę, gabinet kosmetyczny oraz salę bilardową.

Dlaczego warto współpracować z naszą organizacją

Ośrodek, ze względu na formę prawną i rodzaj działalności jest fundacją, jedną z pierwszych organizacji pozarządowych zwanych też organizacjami trzeciego sektora (ponieważ funkcjonują one poza obrębem dwóch pozostałych sektorów: administracji publicznej i biznesu), utworzonych w okresie przemian polityczno – gospodarczych w kraju.

Mimo, że w ostatnich latach rocznie powstaje kilkaset fundacji i kilka tysięcy stowarzyszeń, procesowi temu towarzyszy również wycofywanie się z działalności, szczególnie tych młodszych. Liczba organizacji pozarządowych jednakże systematycznie wzrasta i trzeci sektor zaczyna odgrywać istotną rolę w życiu społecznym kraju.
Województwo świętokrzyskie, główny obszar działalności Ośrodka, należy do województw, w których jest zarejestrowanych najmniej organizacji pozarządowych (ok. 1700, podczas gdy np. w województwie mazowieckim jest ich najwięcej w kraju, tj. ok. 11 500). Podobnie, z liczbą 13 organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, województwo świętokrzyskie wypada najgorzej w kraju (w województwie mazowieckim, jest ich najwięcej i na 10 tys. mieszkańców przypadają 22 organizacje)1. Wśród organizacji pozarządowych województwa świętokrzyskiego, tylko nieliczne mają formę prawną fundacji, większość z nich to stowarzyszenia o bardzo różnorodnym charakterze. Niewiele z nich również, tak jak nasz Ośrodek, funkcjonuje w regionie, jako instytucja otoczenia biznesu, która za przedmiot swojej działalności przyjmuje wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowo – doradczej i finansowej.

Szeroka skala działań, doświadczenia zdobywane w długiej, 20 - letniej historii i dobre warunki techniczne pracy, zobowiązują nas do wypełniania swojej misji promowania i wspierania przedsiębiorczości w sposób rzetelny i odpowiedzialny.

Warto korzystać z naszych usług i współpracować z nami ponieważ:
• mamy dobrą znajomość funduszy strukturalnych i programów pomocowych oraz dostępnych źródeł finansowania dla różnych grup odbiorców i różnego rodzaju przedsięwzięć
• mamy własny fundusz pożyczkowy, korzystny dla MMSP i osób otwierających działalność gospodarczą
• oferujemy bezpłatne usługi informacyjne i doradczo – szkoleniowe dla mieszkańców regionu w ramach różnych projektów, które realizujemy dzięki uzyskiwanym dotacjom
• mamy dobrze przygotowaną i skuteczną w działaniach kadrę specjalizującą się w usługach szkoleniowo - doradczych, w opracowywaniu wniosków o dotacje, biznes planów i analiz ekonomicznych
• obsługując naszych klientów zachowujemy wymagane standardy, zgodnie z wdrożonym w Ośrodku system zarządzania jakością
• należymy do ogólnopolskich sieci stowarzyszających organizacje pozarządowe, działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i obszarów wiejskich, w ramach których mamy możliwość wymieniać poglądy i opinie oraz wpływać na kształt i funkcjonowanie trzeciego sektora w Polsce
• współpracujemy z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, korzystając z ich doświadczeń dla dobra mieszkańców naszego regionu
• mamy sieć biur terenowych poszerzających zasięg działania i ułatwiających rozeznanie w potrzebach szkoleniowo-doradczych mieszkańców regionu
• mamy dobrą infrastrukturę i narzędzia pracy
• jesteśmy apolityczni.

Naszym działaniom sprzyjają:
• dostępność środków publicznych wspierających tworzenie i modernizację przedsiębiorstw oraz budowę i rozwój organizacji pozarządowych, a także jednoczesny wzrost zainteresowania nimi ze strony przedsiębiorców i coraz bardziej aktywnych społeczności lokalnych
• wzrastające potrzeby w zakresie umiejętności zarządzania małą firmą i organizacją oraz strategicznego planowania
• potrzeba biznesowego podejścia do działalności w gospodarstwach rolnych
• jednolite prawo unijne umożliwiające rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi innych krajów Unii Europejskiej
• rozwój nowoczesnych technologii komunikacji w regionie, zwiększających dostęp do informacji.

O Ośrodku

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej jest fundacją założoną w 1991 r. przez Senatora RP Zbigniewa Romaszewskiego oraz TechnoServe, amerykańską, niedochodową organizację wspierającą rozwój przedsiębiorczości w wielu rolniczych rejonach świata.

Misją
naszej Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w Polsce. Świadczymy usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne i finansowe.
Prowadzimy także działalność szkoleniowo - hotelową, w nowym ośrodku konferencyjno - hotelowym o nazwie Hotel Basztowy, wybudowanym przez naszą Fundację w roku 2002, przy współpracy z organizacjami amerykańskimi.
Pracujemy z właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządami lokalnymi, rolnikami oraz młodzieżą, głównie w regionie południowo-wschodniej Polski, a także poza granicami kraju.
Dzięki wieloletniej pracy poznaliśmy specyfikę oraz uwarunkowania naszego regionu i zyskaliśmy uznanie klientów oraz instytucji współpracujących, jako doświadczona organizacja świadcząca wysokiej jakości usługi doradcze i szkoleniowe.
Ze względu na prowadzenie działalności obejmującej oprócz rolnictwa również sektor małej i średniej przedsiębiorczości oraz inicjatywy lokalne, za zgodą Sądu Rejestrowego Fundacja, której pełna nazwa brzmi Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej może używać nazwy skróconej w brzmieniu: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości.