Aktualności

Bezpłatne szkolenie pt. „Podstawy zarządzania finansami w organizacji pozarządowej”

szkolenie-fimango-iko

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
serdecznie zaprasza osoby odpowiedzialne za zarządzanie, zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej do udziału
w szkoleniu
pt. „Podstawy zarządzania finansami w organizacji pozarządowej”

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia: zarządzanie finansami w organizacji, odpowiedzialność zarządu za sprawy finansowe, prowadzenie działalności odpłatnej, obowiązki sprawozdawcze.
Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia 2018 r, w godzinach od 8.00 do 15.00 w Hotelu Basztowym w Sandomierzu, pl. ks. Poniatowskiego 2, 27 -600 Sandomierz. Uczestnicy szkolenia nie ponoszą kosztów. Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Adamska - Dutkiewicz – trener, wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y


Do pobrania:

Program szkolenia

Karta zgłoszenia

Informacja 30 marca 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. /piątek/

biura OPIWPR będą nieczynne.

Gala Działaj Lokalnie 2018

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystej Gali podsumowującej realizację programu Działaj Lokalnie w 2017 r.

Gala odbędzie się 21 lutego 2018r. o godzinie 14:00 w sali bordowej Hotelu Basztowy w Sandomierzu.

Podczas spotkania zaprezentujemy inicjatywy wyzwalające społeczną energię na rzecz dobra wspólnego zrealizowane przez organizacje i grupy nieformalne w 2017 roku. Gośćmi tegorocznego wydarzenia będą przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Szczególnie serdecznie zapraszamy te osoby, którym bliska jest działalność społeczna. Być może udział w tym spotkaniu będzie impulsem do ubiegania się o dotację w kolejnej edycji Działaj Lokalnie?

Spotkanie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Do pobrania: Program

,,ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w dniu 06 grudnia 2018 zawarł umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,na realizację projektu ,,ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
Projekt uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 576 625,00 PLN.
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym w kontekście przyszłego zatrudnienia poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych dla 40 uczniów (16 k) oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 10 (2K) nauczycieli i rozwój współpracy zawodowej do 31.12.2019r.
Zaplanowane w projekcie zadania pozwolą rozwinąć kompetencje kluczowe uczniów, wdrożyć skuteczny system uczenia poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną we współpracy z pracodawcami, wspomagając proces kształcenia, a dzięki przeszkoleniu kadry pedagogicznej i doposażeniu w niezbędny sprzęt stworzyć uczniom warunki umożliwiające niwelowanie zdiagnozowanych barier i nabywanie umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 15.01.2018 do 31.12.2019.
Wsparcie w ramach projektu otrzyma 40 uczniów (16k) tj. 18 ucz. (15 K) kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych i 22 (1K) uczniów kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z klas I-III i 10 nauczycieli (2K) ZSCKR w Sichowie Dużym.
Informacji o projekcie udziela:
Biuro w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 2, tel. 15 833 34 20
Biuro projektu ZSCKR w Sichowie Dużym, Sichów Duży 89, tel. 15 864 73 22

Wartość projektu to 613 425,00 PLN, w tym dofinasowanie z UE: 576 625,00 PLN.

Kontakt:
Biuro projektu w Sandomierzu:
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 34 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Do pobrania:
Regulamin
Formularz rekrutacyjny_ uczeń
Formularz rekrutacyjny_nauczyciel