Artykuły

Polityka prywatności - pliki „cookies”.

Polityka prywatności Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.

 1. 1.Pojęcia użyte w tej informacji

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej- Fundacja Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej , adres: Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. - zwana dalej Ośrodkiem

 

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.

Osobą kontaktową ze strony Administratora jest:

Małgorzata Kordos

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adoptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.

 

Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywania danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 

Dane osobowe – oznacza informację o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

Zgoda- osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

 1. 2.Dane osobowe Klientów Ośrodka

 

 1. a)Do celów prowadzenia działań przez Ośrodek i przekazywania Klientom informacji wykorzystujemy następujące dane: podane przez Klienta bezpośrednio jak również uzyskane przez Ośrodek ze źródeł publicznie dostępnych danych, to jest: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres pracodawcy, stanowisko w firmie, dane firmy;
 2. b)przetwarzanie danych wrażliwych tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, niepełnosprawność, przynależność do grup wykluczonych społecznie jest możliwe za zgodą Klienta chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, że Klient nie może uchylić zakazu.
 3. c)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi świadczenie usług przez Ośrodek.

 

 1. 3.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

 1. a)W celu prowadzenia działań Ośrodka przetwarzamy dane osobowe Klientów w oparciu o prawnie uzasadniony interes Ośrodka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wykorzystywaniu danych osobowych Klientów do realizacji działań statutowych nieodpłatnych i odpłatnych.
 2. b)Polityka prywatności ma na celu zapewnienie każdej osobie, której dane osobowe są w posiadaniu Ośrodka ochronę jego prywatności; uniemożliwienie dostępu do danych osobowych dostępu osobom nieuprawnionym; zabezpieczenie danych osobowych przed ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. c)Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych naszych Klientów jest ich pisemna zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

 1. 4. Odbiorcy danych osobowych Klientów Ośrodka

 

 1. a)Dane osobowe Klientów przekazujemy do następujących kategorii odbiorców: upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników Ośrodka, a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).

 

 1. 5.Przekazywanie danych osobowych Klientów poza UE.

 

 1. a)Nie przekazujemy danych Klientów poza granice UE.

 

 1. 6. Czas przechowywania danych osobowych Klientów

 

 1. a)Dane Klientów przechowujemy do celów związanych z realizacją działań statutowych do czasu rezygnacji (cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu), jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat liczonych od dnia odnotowania ostatniej aktywności Klienta w realizowanych przez nas działaniach. Aktywność klienta oznacza jakiekolwiek działanie, które może wskazywać na zainteresowanie usługami lub działaniami Ośrodka np. uczestnictwo w projekcie, szkoleniach, doradztwie, konferencjach, działaniach informacyjnych, otwarcie mailingu, wejście na stronę internetową , stronę Facebook. W okresie 10 lat od ostatniej aktywności Klienta jego dane osobowe nie będą już aktywnie przetwarzane, a jedynie przechowywane. Po tym czasie dane osobowe Klienta zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

 1. 7.Klient ma prawo
 1. a)zrezygnować z usług i działań Ośrodka, co oznacza w zależności od okoliczności sprzeciw lub cofnięcie zgody: Sprzeciw lub cofnięcie zgody można zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 2. b) żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 3. c)wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

 

 1. 8.Bezpieczeństwo informacyjne

 

 1. a.Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

b. Usługodawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych tj.

 • Budynek Ośrodka, w którym przetwarzane są dane osobowe jest wyposażony w elektroniczny system antywłamaniowy z całodobowym monitoringiem sygnału alarmu.
 • Urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych znajdują się w pomieszczeniach zabezpieczonych zamkami patentowymi.
 • Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach tworzących obszar przetwarzania danych osobowych dopuszczalne jest tylko w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
 • Pomieszczenia, o których mowa wyżej, są zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Monitory ekranowe są usytuowane w sposób uniemożliwiający odczyt danych przez osoby postronne.
 • Przetwarzanie danych osobowych na komputerach przenośnych, jest możliwe tylko w otoczeniu sieci lokalnej Ośrodka. Po odpięciu od sieci komputer traci dostęp do zbioru danych osobowych.
 • Do przebywania w pomieszczeniu serwerowni uprawnieni są: Zarząd Ośrodka, Inspektor Ochrony Danych osobowych oraz Administrator Systemu Informatycznego lub inny upoważniony pracownik odpowiedzialny za obsługę informatyczną Ośrodka.
 • Przebywanie w pomieszczeniu serwera osób nieuprawnionych (np. konserwator, elektryk, sprzątaczka) dopuszczalne jest tylko w obecności jednej z osób upoważnionych, a w przypadku ich nieobecności – w obecności osoby pisemnie upoważnionej przez Zarząd Ośrodka;
 • Zbiory danych przetwarzane tradycyjnie (w formie papierowej) po zakończeniu pracy są przechowywane w szafkach zamkniętych na zamki, w przypadku przetwarzania takich danych w pomieszczeniu, w którym przebywać mogą osoby nieupoważnione do przetwarzania takich danych (np. klienci albo inni pracownicy) należy przetwarzanie przeprowadzić w taki sposób, aby osoby nieupoważnione nie miały wglądu do tych danych.
 • Każdy dokument papierowy zawierający dane osobowe, przeznaczony do wyrzucenia, jest uprzednio zniszczony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie (np. przy pomocy niszczarki dokumentów). Dyskietki, płyty DVD-R oraz płyty CD-R są niszczone w sposób uzgodniony z Administratorem Systemu Informacji.
 1. 9.COOKIES
 1. a)W celu prawidłowego wykonywania usług i działania strony internetowej Ośrodka www.opiwpr.org.pl , korzystamy z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem strony www, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta ze strony– są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. b)Ośrodek wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.
 3. c)Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. d)Cookies strony www są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. e)Pliki generowane bezpośrednio przez stronę www nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Ośrodka) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. f)Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony www.
 7. g)Ośrodek wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta na stronie www i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji strony www i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze strony.
 8. h)Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności strony www, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com.
 9. i)Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 10. j)Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 1. Kontakt z nami

 

W razie pytań można kontaktować się z nami mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub dane Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018r.