Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce od 2005 roku prowadzi lokalne konkursy grantowe w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE ” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W konkursach ogłaszanych przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu (Ośrodek Działaj Lokalnie) mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które mają siedzibę w powiatach: opatowskim, sandomierskim i staszowskim (woj. świętokrzyskiego) oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z gmin położonej w wymienionych powiatach.

Program „Działaj Lokalnie” wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przyznawane są dotacje na projekty, które:


 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków (zarówno przez wnioskodawców (2), jak i realizatorów (3)), jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:
- mają siedzibę w powiatach: sandomierskim, opatowskim.
- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.


2) organizacja lub instytucja posiadająca osobowość prawną, aplikująca w imieniu grupy nieformalnej, lub w imieniu własnym
3) grupa nieformalna, nieposiadająca osobowości prawnej, która będzie realizować projekt

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych związków stowarzyszeń,

 • oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

 • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego1, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL

  Udziału w konkursie nie mogą brać:
 • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
 • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.

 

Nabory wniosków w konkursie ogłaszane są zawsze w pierwszym kwartale roku. Dokładne daty podawane są w aktualnościach.